உலக பொருளாதார தரவரிசை பட்டியல்

வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது
வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது
பொருளாதாரத்தில் வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது. பொருளா தாரத்தில் வேகமாக முன்னேறிவரும் தெற்காசிய நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்திலும், பாகிஸ்தான் கடைசி இடத்திலும்உள்ளன.உலகபொருளாதார தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா 39வது ......[Read More…]