கடவுள் நமக்குத் தேவையா

கடவுள் நமக்குத் தேவையா? பாகம் 2
கடவுள் நமக்குத் தேவையா? பாகம் 2
புலனின்ப நாட்டம் குறையும்அளவிற்கு மனிதனின் வாழ்க்கை தரம் உயர்கிறது என்பதை நாம் அன்றாட வாழ்வில் காண்கிறோம். ஒருநாய் உண்ணும் போது கவனியுங்கள், அது உணவில் மகிழ்ச்சியடைவது போல் எந்த மனிதனும் அடைவதில்லை. இன்பத் தோடும் ......[Read More…]

கடவுள் நமக்குத் தேவையா? பாகம் 1
கடவுள் நமக்குத் தேவையா? பாகம் 1
எதற்காக ஒருவன் கடவுளை நேசிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்குப் பதில் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். இதை நாம் அறிந்துகொள்ளத வரையில், எதுவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ...[Read More…]