கமிட்டியை

காங்கிரஸ் கமிட்டியை அகில இந்திய நிலக்கரி காங்கிரஸ் என அழைக்கலாம்
காங்கிரஸ் கமிட்டியை அகில இந்திய நிலக்கரி காங்கிரஸ் என அழைக்கலாம்
நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடில் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டின்முகத்தில் கரியைப் பூசிவிட்டது. எனவே இனி , "அகில இந்திய_காங்கிரஸ் கமிட்டியை, "அகில இந்திய நிலக்கரி காங்கிரஸ்' என அழைக்கலாம் என்று ......[Read More…]