கல்கி அவதாரம்

கல்கி அவதாரம் எப்பொழுது எங்கு எதற்காக நிகழும் ?
கல்கி அவதாரம் எப்பொழுது எங்கு எதற்காக நிகழும் ?
கல்கி அவதாரம் எப்பொழுது எங்கு எதற்காக நிகழும் ? கலியுக முடிவில் உலகம் அழியுமா ? ஒரு தெளிவான பார்வை:* ...[Read More…]