கால பைரவர் அஷ்டகம்

எல்லா காலத்தையும் மாற்றக் கூடியவர் கால பைரவர்
எல்லா காலத்தையும் மாற்றக் கூடியவர் கால பைரவர்
பைரவர்களுடைய வகைகளில் வரக் கூடியவர் தான் கால பைரவர். மன்னர்களுடைய வழிபாட்டில் பெரிதும் காலபைரவர் இருந்தார். சங்ககாலத்தில் பார்த்தால், மன்னர்களுக்கென்று கால பைரவர் வழிபாடு தனியாகஇருந்தது. அவர் எல்லா காலத்தையும் மாற்றக் கூடியவர்.   எந்தக்காலத்தில், ......[Read More…]