காஷ்மீரத்தை

சே இவ்வளவு பெரிய சைனியத்தை எப்படி சமாளிப்பது?
சே இவ்வளவு பெரிய சைனியத்தை எப்படி சமாளிப்பது?
ஹரி ! உன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லோரும் ராணுவத்தில் இருக்கிறார்கள். நானோ ராணுவத்தில் சுபேதாரராக இருக்கிறோன். எனவே அதை விடுத்து, உன்னை நிறைய படிக்க வைத்து, பெரிய அதிகாரியாகி, பிற்காலத்தில் ஆடம்பரமாக நீ வாழ வேண்டும் ......[Read More…]