காஷ்மீரை

காஷ்மீரை விட்டுக் கொடுத்து விடலாமா?
காஷ்மீரை விட்டுக் கொடுத்து விடலாமா?
மதன் பதில்: கலவரங்களில் ஈடுபடும் கூட்டத்தினரை வைத்து ஒட்டு மொத்தமாக காஷ்மீர் மக்கள் என நாம் கருதி விட முடியாது.காஷ்மீர் மக்களின் இயல்பானகுணமே அமைதியாக வாழ்வது தான்.அதைத்தான் அவர்கள் விரும்பு கிறார்கள்.அந்த சூழ் நிலையை ......[Read More…]