கிரன் பேடி

உலகின் நம்பர் ஒன் தலை நகரமாக டெல்லியை நாம் மாற்ற வேண்டியுள்ளது
உலகின் நம்பர் ஒன் தலை நகரமாக டெல்லியை நாம் மாற்ற வேண்டியுள்ளது
உலகின் நம்பர் ஒன் தலை நகரமாக டெல்லியை நாம் மாற்ற வேண்டியுள்ளது.இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியான கிரன்பேடி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]