கில்கித் – பால்டிஸ்தான்

கில்கித் – பால்டிஸ் தான் பகுதிகள் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானவை
கில்கித் – பால்டிஸ் தான் பகுதிகள் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானவை
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மற்றும் கில்கித் - பால்டிஸ் தான் பகுதிகள் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானவை என்று மத்திய அரசு மீண்டும் திட்ட வட்டமாகக் கூறியுள்ளது.கில்கித் - பால்டிஸ்தானை பாகிஸ்தானின் புதியமாகாணமாக அந்நாடு அண்மையில் அறிவித்ததைத் ......[Read More…]