குடிமயக்கம் தெளிய போதை தெளிய

குடிமயக்கம்   தெளிய
குடிமயக்கம் தெளிய
குடிமயக்கத்தைத் தெளிய வைக்க அவர்கள் வாயில் தாராளமாகத் தேனை ஊற்றலாம். சிறிது சிறிதாக உளளே செல்லட்டும். குடிமயக்கம் உடனே தெளிந்து விடும். போதை மயக்கத்தைத் தெளியவைக்க பேரீச்சம்பழத்தைப் பாலில் ...[Read More…]