குல வழிக் கல்வி

சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை  கழைந்து எறிவோம்.
சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை கழைந்து எறிவோம்.
எனக்கு புரிந்தவகையில் இல்லை. அப்படி என்றால் திருமாலை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒருசாதியாகவும், சிவனை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒரு சாதியாகவும் இருந்திருக்கவேண்டும். ...[Read More…]