கூடன்குளத்தில்

கூடன்குளத்தில் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம், அமர்க்களம் ?
கூடன்குளத்தில் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம், அமர்க்களம் ?
அமெரிக்காவில் 65 அணுமின் நிலையங்கள் உள்ளன. இவற்றுககாக 104 வர்த்தக அனுமதிகள் அளிக்கபபட்டிருக்கின்றன. அங்கு, அணு மின் நிலையங்களுக்கு 10கிலோ மீட்டரைவிட அருகில் வசித்துவருகிற மக்களின் எண்ணிக்கை 30 லட்சம். ...[Read More…]