கோக்ராஜ்கர்

அசாமில்  கலவரம்  பலி எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு
அசாமில் கலவரம் பலி எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு
அசாமில் கோக்ராஜ்கர், சிரங் போன்ற மாவட்டங்களில் முஸ்லிம்களுக்கும், போடோபழங்குடி இன மக்களுக்குமிடையே கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு திடீரெனமோதல் வெடித்தது . இதில் பழங்குடி இன மக்கள் நான்கு ......[Read More…]