கோத்திரா இரயில் எரிப்பு

குஜராத் கலவருமும் கூறப்பட்ட பொய்களும், எழுதப்பட்ட புனைக் கதைகளும்
குஜராத் கலவருமும் கூறப்பட்ட பொய்களும், எழுதப்பட்ட புனைக் கதைகளும்
பொய்கள்: 1. 2000 இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். 2. குஜராத்தே தீப்பற்றி எரிந்தது. 3. இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் கொல்லப்பட்டார்கள் 4. போலீஸ் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்தார்கள். 5. அரசாங்கமும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்தது. 6. 2002ல் குஜராத் வாழ்வதற்கு தகுதியற்று இருந்தது. 7. நரேந்திர மோதி ......[Read More…]