கோவில் பராமரிக்கும் முறை

புராதான பழைய கோயில்களை பராமரிக்கும் முறை
புராதான பழைய கோயில்களை பராமரிக்கும் முறை
புராதன சின்னங்களான கோவில்களில்செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை : பண்டைய காலத்து முறையை மதியுங்கள் அக்காலத்து கலைஞர்கள், சிற்பிகள் மிகுந்த பக்தியுடனும், கலை நுணுக்கத்துடனும் கோவில்கள் எழுப்பியுள்ளனர். ...[Read More…]