சகுனம் பார்த்தல்

பூனை குறுக்கே குதித்தால் அபசகுணமா
பூனை குறுக்கே குதித்தால் அபசகுணமா
பூனையை யாரும் விரோதிப்பதில்லை அன்பும் பாசமும் அதிகம் காட்டுவதுமுண்டு. ஆனால் அதன் சகுனத்துக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளனர் . பூனை குறுக்கே பாய்ந்தால் அந்த வழி செல்ல வேண்டாம் என்று ஒரு நம்பிக்கை இன்றும் ......[Read More…]