சக்தி தேவி

பலுஜிஸ்தான்  ஹிங்லஜ்  மாதா  எனும்  சக்தி தேவி
பலுஜிஸ்தான் ஹிங்லஜ் மாதா எனும் சக்தி தேவி
ஹிங்லஜ் மாதா எனும் சக்தி தேவி பற்றிய கதை பரசுராமர் காலத்தை சேர்ந்தது. இது பலுஜிஸ்தான் -பாக்கிஜ்தான் எல்லையில் , கராச்சி நகரில் இருந்து சுமார் 250 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. திரேதா யுகத்தில் பரசுராமர் ......[Read More…]