சங்கரர்

ஆதிசங்கரர் பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர்
ஆதிசங்கரர் பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர்
மகத்தான சங்கரர் தோன்றினார். பதினாறு வயதுக்குள் அந்த பிராமண இளைஞன் தமது நூல்கள் அனைத்தையும் எழுதிமுடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த 16 வயது இளைஞரின் எழுத்துக்கள் இன்றைய நவீனஉலகின் வித்தை களாக உள்ளன, அந்த ......[Read More…]