சதானந்த ஸ்வாமிகள்

சாது திரு நாராயண ஸ்வாமி
சாது திரு நாராயண ஸ்வாமி
ஆலப்பாக்கம் சதானந்த ஸ்வாமிகள் யார், அவர் எங்கிருந்து வந்தார் , அவருடைய தாய் தந்தை யார் என்ற விவரம் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அவரை 1909 ஆம் ஆண்டு ஆலப்பாக்கத்திற்கு சாது நாராயண ஸ்வாமி என்பவர் ......[Read More…]