சத்ய சாய் பாபா

சேவைகளில் வாழும்  சத்ய சாய் பாபா
சேவைகளில் வாழும் சத்ய சாய் பாபா
"தன்னுயிர் தான் அறப் பெற்றானை ஏனைய மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும்'' பொருள் : தவ வலிமையால் தன்னுயில், தான் என்னும் பற்று நீங்கப் பெற்றவனை மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் அவனுடைய பெருமையை உணர்ந்து வணங்கும். ...[Read More…]