சந்திரயான் 2

அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் தோல்வி என்பதே கிடையாது
அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் தோல்வி என்பதே கிடையாது
'பாரத் மாதாகி ஜெய்' உங்களின் கவலையை நான் அறிவேன். நீங்கள் இத்திட்டத்திற்காக பல இரவுகள் தூக்கத்தை தொலைத் துள்ளீர்கள். நீங்கள் நாட்டிற்காக உழைப்பவர்கள். உங்களால் நாடுபெருமை அடைகிறது. நாட்டின் வெற்றிக்காக விஞ்ஞானிகள் பணியாற்றி வருகின்றனர். ......[Read More…]