சன்னி

இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பாரதம் வர தயாராகின்றனர்
இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பாரதம் வர தயாராகின்றனர்
பாகிஸ்தான் மக்கள் அவர்கள் நாட்டில் நிலையற்ற ஆட்சி இல்லாமல் வருந்துகின்றனர் முன்பு எம்.க்யு .எம் மற்றும் ஏ.என்.பி போன்றவைகள் முக்கிய பங்காற்றினார் .ஆனால் இப்போது அடிப்படைவாதம் பெரும் பங்காற்றுகிறது ...[Read More…]