சமயக் கல்வி

மத மாற்றத்தின் தடைக்கல்லாய் பிரம்மாண்டமாய் எழுந்து நிற்கும் “சமயவகுப்பு “
மத மாற்றத்தின் தடைக்கல்லாய் பிரம்மாண்டமாய் எழுந்து நிற்கும் “சமயவகுப்பு “
சமயவகுப்பு பலபேருக்கு தெரிந்திருக்காது , ஆனால் அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் . இன்றைய கால கட்டத்தில் ஆன்மீகத்தின் அடிப்படை சித்தாந்தம்தான் சமயவகுப்பு . கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்பார்கள் , ......[Read More…]