சமஸ்க்ருதம்

தமிழும் சமஸ்க்ருதமும் என் இரு கண்கள்.PART 3
தமிழும் சமஸ்க்ருதமும் என் இரு கண்கள்.PART 3
மந்திரங்கள் எனச் சொல்லப்படுபவை, இப்படி பல வகையான ஆற்றல் தன்மைகளை கொண்ட ஒலித் துகள்களின் சங்கமம் ஆகிறது. ஓம் எனும் ப்ரணவத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், அது மூன்று வகையான ஒலித் துகள்களை கொண்டது. ......[Read More…]

தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 2
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 2
இரண்டு வகையான முட்டாள்களை நாம் பார்க்கலாம். முதல் வகை முட்டாள்கள் தமிழ்தான் சிறந்தது என்று நினைப்பவர்கள், "சமஸ்க்ருதம் என்பது தமிழனுக்கு அந்நிய மொழி" எனும் வெள்ளையன் விரித்த வலையில் விழுந்த, முட்டாள் உலகின் ......[Read More…]