சம்பள கமிஷன்

7-வது சம்பளகமிஷன் பரிந்துரைக்கு மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல்
7-வது சம்பளகமிஷன் பரிந்துரைக்கு மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல்
7-வது சம்பளகமிஷன் பரிந்துரைக்கு மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல் அளித்தது. இதன்படி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 23.5 சதவீத சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மத்திய அரசில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கு 6–வது ......[Read More…]