சாதி

சமூகத்திற்கே சாதி —சமயத்திற்கு அன்று
சமூகத்திற்கே சாதி —சமயத்திற்கு அன்று
சமயத்துறையில் சாதி என்பது கிடையாது. சாதி என்பது ஒரு சமுக ஏற்பாடே ஆகும்.மிக உயர்ந்த சாதியைச் சேர்ந்தவனும் மிக தாழ்ந்த சாதியைச் சேர்ந்தவனும் இந்த நாட்டில் துறவி ஆகலாம்.அப்போது இரண்டு சாதியும் சமமாகின்றன. சாதி முதலிய ......[Read More…]

சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை  கழைந்து எறிவோம்.
சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை கழைந்து எறிவோம்.
எனக்கு புரிந்தவகையில் இல்லை. அப்படி என்றால் திருமாலை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒருசாதியாகவும், சிவனை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒரு சாதியாகவும் இருந்திருக்கவேண்டும். ...[Read More…]

ஒருவனது குணமே அவனது சாதி பிறப்பல்ல
ஒருவனது குணமே அவனது சாதி பிறப்பல்ல
பிறப்பின் அடிப்படையில் சாதி இல்லை. குணத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதுதான் சாதி. இல்லாத காரணத்தை கூறி . புரோகிதர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தினால் அதற்கு இந்துமதமா காரணம்?..... கீதை..அத்18.சுலாகம்..41..சுபாவத்தின் அடிப்படையின் மனிதர்கள் நான்கு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ...[Read More…]

சித்த மருத்துவம்
சித்த மருத்துவம்
சித்தர்களுக்கு சாதி, மதம், இனம், மொழி, தேசம் என்ற பாகுபாடு இல்லை. அகத்தியர், போகர், வல்லளார் இவர்களை போன்று சாகாநிலை பெற்றவர்களே சித்தர்கள் இவர்கள் நம் அனைவரையும் பார்த்துக்கொண்டும், காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். ...[Read More…]

இந்து மதம், சாதி ஏற்ற தாழ்வை ஆதரிக்கிறதா?
இந்து மதம், சாதி ஏற்ற தாழ்வை ஆதரிக்கிறதா?
இந்து மதத்தின் பெருமை: உலகம் எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன்று மனிதனின் வாழ்கை என்பது ஒரு மிருகத்தனமான அல்லது ஒரு இயந்திரத்தனமான வாழ்கை போன்று மாறிவிட்டது. பல நாடுகள் தங்கள் மதத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் அழித்துவிட்டு, ......[Read More…]