சாமியாடிச் செட்டியார்

சாமியாடிச் செட்டியார் மகிமை
சாமியாடிச் செட்டியார் மகிமை
பொன்னி ஆறு பாயும் சோழவள நாட்டைப் புகார் நகரைத் தலைநகராய்க் கொண்டு ஆண்ட 'கண்டன் ' என்னும் சோழ வேந்தன், வெண்குட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டான். அறவோர்கள் சொற்படி சிவத்தலப் பயணம் மேற்கொண்டு இராமேசுவரம் செல்லும் வழியில், ......[Read More…]