சாராய ஆட்சி

ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியை விரட்ட வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும்
ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியை விரட்ட வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும்
வீட்டில் முடங்கி கிடந்தால், எதுவும் தானாக தேடிவராது; ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியைவிரட்ட ஒவ்வொருவரும், வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும் ...[Read More…]