சிதம்பரம்பிள்ளை

வங்கத்தில் ஜனித்த சுதேசி இயக்கம்  3
வங்கத்தில் ஜனித்த சுதேசி இயக்கம் 3
"காலியோ" ,"லாவோ" என்ற பெயருடைய இரண்டு கப்பல்கள் வாங்குவதில் வெற்றிபெற்ற வ.உ.சிதம்பரம்பிள்ளையை தேசியப் பத்திரிகைகள் வானளாவி புகழ்ந்து தள்ளின, என்று எனது முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்தோம், இனி அது எவ்வாறு என்று பார்ப்போம். ...[Read More…]