சித்தர்கள்

சித்தர்கள் என்பவர்கள் யார்
சித்தர்கள் என்பவர்கள் யார்
சித்தர்கள் என்பவர்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தம் ஆகிய அந்தக் காரணங்கஈளை புறம்பே உலக வாஞ்சையில் டுபட ஒட்டாது தன்னுளே நிலை நிறுத்தி 96 தத்துவ விடயங்களை சுட்டு நீறாக்கி இவ்வுலகு உய்யும் வண்ணம் ......[Read More…]

சித்திகளை கைவரப்  பெற்றவர்களே சித்தர்கள்
சித்திகளை கைவரப் பெற்றவர்களே சித்தர்கள்
சித்தர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு ஒரே வரியில் பதில் சொல்வதென்றால் சித்திகளை கைவரப் - பெற்றவர்களே சித்தர்கள். சித்தர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு - இறைவன் சிவபெருமானே பதில் கூறுகிறார் - தற்சமயம் வழக்கில் ......[Read More…]