சுகி சிவம்

உளி  கொண்டு  செதுக்கும் சிலைதான் அனைவரும் வணங்கும் தெய்வமாக மாறுகிறது; சுகி சிவம்
உளி கொண்டு செதுக்கும் சிலைதான் அனைவரும் வணங்கும் தெய்வமாக மாறுகிறது; சுகி சிவம்
ஒரு மாணவன் தனது 16வயது பருவ வெற்றி பெறுபவன் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் சாதனைகளை படைக்க இயலும் அழகு எவ்வளவு மேன்மையானதோ அதேபோன்று ஆபத்து நிறைந்தது. நீங்கள் படித்து உழைத்து அதன் மூலமாக ......[Read More…]