சுத்தமான இந்தியா

சுத்தமான இந்தியா திட்டத்திற்கு கிராம பஞ்சாயத்திற்கு வருடத்திற்கு ரூ.20 லட்சம்
சுத்தமான இந்தியா திட்டத்திற்கு கிராம பஞ்சாயத்திற்கு வருடத்திற்கு ரூ.20 லட்சம்
'சுத்தமான இந்தியா' திட்டத்திற்கு கிராம பஞ்சாயத் திற்கு வருடத்திற்கு ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்படும் என்று நிதின்கட்காரி அறிவித்துள்ளார். ...[Read More…]