சுரேஷ் பையா ஜி ஜோஷி

எங்கெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஸ்வயம் சேவகர்கள் தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர்
எங்கெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஸ்வயம் சேவகர்கள் தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர்
இந்த கோரானா பெருந்தொற்றிற்கு எதிரான போரில் முக்கிய பங்கு வகித்து உள்ளது. பாரத சமூகமும் இந்த பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்ட சவாலை மிக அருமையாக ஒரு தனித்தன்மையுடன் சமாளித்து உள்ளது. இந்த ஒட்டுமொத்த COVID-19 நிலைமையை ......[Read More…]