சுற்றுச் சூழல்

125 கோடி மக்களும் வளம் பெறவேண்டும் என்றே நாங்கள் விரும்புகிறோம்
125 கோடி மக்களும் வளம் பெறவேண்டும் என்றே நாங்கள் விரும்புகிறோம்
பருவநிலை மாற்றத்தை கட்டுப் படுத்துவதில் இந்தியா உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த பருவ நிலை மாற்றம் தொடர்பாக பொதுவான ஒரே விதி முறைகள் எல்லா நாட்டிற்கும் பொருந்தாது . சுற்றுச் சூழலுக்கு வறுமை பெரும் சவாலாக ......[Read More…]