சுவாமி விவேகானந்தா

தியாகம் செய்தேயாக வேண்டும்
தியாகம் செய்தேயாக வேண்டும்
தியாகம் செய்தேயாக வேண்டும். ம்கிமையுடனிரு. தியாகமின்றி எந்த பெரிய செயலையும் செய்ய முடியாது. உங்கள் வசதிகள், இன்பங்கள், பெயர், புகழ், பதவி, ஏன், உங்கள் உய்ரையே துச்சமெனத் தள்ளி, மனித சங்கலிகளால் பாலம் ஒன்று ......[Read More…]

மதம் என்பது
மதம் என்பது
மதம் என்பது பொருளற்ற வெறும் சொற்களின் தொகுதி; மதம் என்பது வெறும் கொள்கைகளின் அமைப்பு; மதம் என்பது ஏதோ சிறிது அறிவால் ஒன்றை ஒன்றை ஒப்புக்கொள்வதோ மறுப்பதோ மட்டுமே; மதம் என்பது தங்கள் ப்ரோகிதர்கள் ......[Read More…]