சூப்பர் கம்ப்யூட் டர்

உலகை மிரட்டும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கும் இந்தியா-
உலகை மிரட்டும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கும் இந்தியா-
எல்லாவற்றிலும் சீனாவோடு போட்டி போடும் மோடி இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை மட்டும் விட்டு வைத்து விடுவாரா... என்ன..வாருங்கள் அதிலும் ஒரு கை ஆடிபார்ப்போம் என்று இந்தியாவிலேயே அதி வேக சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்க ளை மேக் ......[Read More…]