சூரிஜி

சூரிஜியின்  வாழ்வே ஒரு  வேள்விதான்
சூரிஜியின் வாழ்வே ஒரு வேள்விதான்
ஆர்.எஸ்.எஸ்.,ஸின் மூத்த பிரச்சாரக் ‘சூரிஜி’ என அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட ,அறியப்பட்ட சூரிய நாராயணன் ஜி அவர்கள் வயது முதிர்வின் காரணமாக தனது 93ஆம் வயதில் பெங்களூரில் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை (18-11-2016) காலமானார். இது ஈடு செய்ய ......[Read More…]

வாழ்வையே வேள்வி ஆக்கியவர் சூரிஜி
வாழ்வையே வேள்வி ஆக்கியவர் சூரிஜி
பெங்களூருவில் உள்ள சங்கரபுரத்தில் 2௦14 நவம்பர் 5 அன்று நடைபெற்ற இவ்விழாவில் முன்னாள் நீதிபதி ராமாஜாயிஷ், மூத்த பிரச்சாகர் கிருஷ்ணப்பாஜி, ஜெயதேவ் ஜி, கரநாடக மூத்த சங்க அதிகாரிகள், மேலும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ......[Read More…]