சூரிய நாராயணன்

சூரிஜியின்  வாழ்வே ஒரு  வேள்விதான்
சூரிஜியின் வாழ்வே ஒரு வேள்விதான்
ஆர்.எஸ்.எஸ்.,ஸின் மூத்த பிரச்சாரக் ‘சூரிஜி’ என அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட ,அறியப்பட்ட சூரிய நாராயணன் ஜி அவர்கள் வயது முதிர்வின் காரணமாக தனது 93ஆம் வயதில் பெங்களூரில் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை (18-11-2016) காலமானார். இது ஈடு செய்ய ......[Read More…]