செக்கிழுத்த செம்மல்

செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ.சி !
செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ.சி !
" மேலோர்கள் வெஞ்சிறையில் வீழ்ந்து கிடப்பதும் நூலோர்கள் செக்கடியில் நோவதும் காண் கிலையோ! மாதரையும் மக்களையும் வன்கண்மையால் பிரிந்து காதல் இளைஞர் கருத்தமிழ் காணாயோ! " மகாகவிபாரதியர். ...[Read More…]