செய் நண்பனே

காதல் செய் நண்பனே
காதல் செய் நண்பனே
மலரினும் மெல்லியது உருவேதும் இல்லாதது உணரிவினில் பிறந்து உன்னதம் அளித்து - உலகில் உயிரினம் வாழ்ந்திடக் காரணமானது காதல் ...[Read More…]