துப்புரவு

தூய்மை இந்தியாவை காண விரும்பிய  காந்தியின் கனவை நனவாக்குவோம்
தூய்மை இந்தியாவை காண விரும்பிய காந்தியின் கனவை நனவாக்குவோம்
"துப்புரவு என்பது சுதந்திரத்தை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இப்படிச் சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி என்பதைக் கேள்விப்படும் போது நமக்கு வியப்பு ஏற்படுகிறது.அவரது அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் சுத்தமும் சுகாதாரமும் பிரிக்க முடியாத அங்கங்களாக ......[Read More…]