துளசி காம்ராட்

நான் இந்து என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன்
நான் இந்து என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன்
நான் இந்து என்பதில் பெருமைகொள்கிறேன் மோடியை சந்தித்ததால் விமர்சிக்கப்பட்டால் எதிர்கொள்ள தயார்.. அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளர் துளசிகாம்ராட் அதிரடி நான் இந்து என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் மோடியை சந்தித்ததால் விமர்சிக்கப்பட்டால் எதிர்கொள்ளதயார்.. அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளர் ......[Read More…]