தூத்துக்குடியில்

வங்கத்தில் ஜனித்த சுதேசி இயக்கம் 2
வங்கத்தில் ஜனித்த சுதேசி இயக்கம் 2
சுதேசி ஆண்டாக அனுஷ்டிக்கப்பட்ட 1906-ல் தான் பாரத சுதேசிய இயக்கத்திற்கே சிகரம் வைத்தாற்போன்று தமிழகத்தில் தென்கோடியிலுள்ள தூத்துக்குடியில் சுதேசிக் கப்பல் கம்பெனியை வ.உ.சிதம்பரம்பிள்ளை தொடங்கினார். அவர் கப்பல் கம்பெனியை தொடங்கியதற்கான பின்னணியை நாம் ......[Read More…]