தெய்வம்

தேசம் தர்மம் தெய்வம்!!
தேசம் தர்மம் தெய்வம்!!
நம் பாரத நாட்டில் பிரித்து பேச முடியாத ஒன்று தான் " தேசம் தர்மம் தெய்வம் " என்பது . அதனால் தான் நம் நாட்டில் தோன்றிய மகான்கள், தீர்க்க தரிசிகள் அவதராங்கள் ......[Read More…]