தேசிய அடையாள அட்டை

அடுத்த ஆண்டுக்கு ள் 100 கோடி ஆதார் எண்
அடுத்த ஆண்டுக்கு ள் 100 கோடி ஆதார் எண்
அடுத்த ஆண்டுக்கு ள் 100 கோடி ஆதார் எண்களை வழங்குமாறு தேசிய அடையாளஅட்டை ஆணையத்தை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. ...[Read More…]