தேசிய பயங்கரவாத தடுப்புமையம்

தேசிய பயங்கரவாத தடுப்புமையம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு   விரோதமானது
தேசிய பயங்கரவாத தடுப்புமையம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது
தேசிய பயங்கரவாத தடுப்புமையம் அமைப்பது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது. இதை காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களை சேர்ந்த சில முதல்வர்களே பயங்கரவாத தடுப்புமையம் அமைக்க எதிர்க்கின்றனர்என்று குஜராத் ......[Read More…]