தேசிய மகளிர் மக்கள் பிரதிநிதி

பெண் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்ளும் தேசிய மகளிர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மாநாடு
பெண் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்ளும் தேசிய மகளிர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மாநாடு
சட்டப் பேரவை, நாடாளுமன்றம் ஆகியவற்றின் பெண் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்ளும் தேசிய மகளிர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மாநாடு தில்லியில் மார்ச் 5, 6 ஆகியதேதிகளில் நடைபெறுகிறது.  "எழுச்சிமிகுஇந்தியாவைக் கட்டமைக்கும் மகளிர்மக்கள் பிரதிநிதிகள்' எனும் தலைப்பில் தில்லி விஞ்ஞான் ......[Read More…]