தே ஜ கூட்டணி

நம் நிலை என்ன?
நம் நிலை என்ன?
இரண்டு நாட்களாக NDTV செய்தி சானல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. Psephology எனும் தேர்தலாய்வு அறிவியல் இந்தியாவில் இன்னும் சீர்படுத்தப்படவில்லை. கணிப்புகளின் துல்லியத்தன்மையை என் அனுபவம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மதிப்புக்குரிய சில நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்ட ......[Read More…]