நதியும்

சிந்து சமவெளி  நாகரீகமும் சரஸ்வதி நதியும்
சிந்து சமவெளி நாகரீகமும் சரஸ்வதி நதியும்
சிந்துசமவெளி நாகரீகம் என அழைக்கப்படும் நாகரீகத்தை பேணிக்காத்ததில் "சரஸ்வதி நதி" பெரும் பங்கு ஆற்றியுள்ளது. சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று சமீபத்தில் மேற்கொண்ட "புதிய ஆய்வில்" இத்தகவல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ...[Read More…]