நரம்புகளுக்கு வலிமை. தரும். சிறுநீர் பிரியாமல்.

சிறுநீரகம்  தொடர்பான  நோய்களை நீக்கும்  வெள்ளரி  காய்
சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்களை நீக்கும் வெள்ளரி காய்
வெள்ளரி காய் சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்களை நீக்கும். தாகம் தணிக்கும், நரம்புகளுக்கு வலிமை தரும். சிறுநீர் பிரியாமல் இருந்தால் இதன் விதையை அரைத்து அடிவயிற்றில் பூச உடனே நீர் வெளியேறும். ...[Read More…]